logo

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mudrun Vlaardingen

Artikel 1; Definities

 1. Mudrun; Het jaarlijks terugkerende evenement, volledig genaamd: Mud- Obstaclerun Vlaardingen, hierna genoemd: de Mudrun.
 2. Deelnemer; degene die zich op de door Adventure Vlaardingen aangegeven wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Mudrun.
 3. Deelname; de overeenkomst tot deelname aan de Mudrun en elke andere dienst of aankoop die daaraan is gelieerd.
 4. Adventure Vlaardingen; de organisatie van de Adventure Mudrun Vlaardingen.
 5. Evenement; De Mud (-& Obstacle)run (Vlaardingen), ook wel Mud&Obstacle Run (Vlaardingen) genoemd.

Artikel 2; Deelname

 1. Deelname aan de Mudrun is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het verschuldigde inschrijfgeld en eventuele andere kosten volledig heeft voldaan.
 2. Met het indienen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer een overeenkomst aan met Adventure Vlaardingen en gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst.
 4. Na het indienen van het inschrijfformulier dient het verschuldigde inschrijfgeld direct te worden voldaan door middel van iDeal of een bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen.
 5. De deelname aan de Mudrun geschiedt door de deelnemer persoonlijk.
 6. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten op deelname over te dragen aan een derde zonder hiervan de organisatie te informeren.
 7. Indien de deelnemer verhinderd is aan de Mudrun deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 8. Adventure Vlaardingen kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de Mudrun geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
 9. De deelnemer dient ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van de Mudrun op te volgen. Bij misdragingen houdt Adventure Vlaardingen zich het recht voor de deelname aan de Mudrun stop te zetten zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
 10. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van Adventure Vlaardingen of de Adventure Mudrun Vlaardingen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Adventure Vlaardingen.

Artikel 3; Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. Adventure Vlaardingen, eigenaar, personeelsleden of
  andere hieraan verbonden (rechts)personen, zijn is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van de deelname. Tevens is Adventure Vlaardingen niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Adventure Vlaardingen voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Adventure Vlaardingen tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Adventure Vlaardingen ter zake van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Mudrun.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Mudrun.
 5. De deelnemer vrijwaart Adventure Vlaardingen voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Mudrun. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4; Portretrecht

 1. De Deelnemer verleent toestemming aan Adventure Vlaardingen voor openbaarmaking van tijdens of rond de Mudrun gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
 2. Op uitdrukkelijk verzoek en met redenen omkleed zal Adventure Vlaardingen beeldmateriaal waarop portretrecht van toepassing is van de website(s) verwijderen.

Artikel 5; Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Adventure Vlaardingen opgenomen in een bestand met als doel deze te gebruiken ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer, voor- en achteraf aan de deelname.
 2. Het is de deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos, schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het beoogde doel.
 3. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Adventure Vlaardingen tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.
 4. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Adventure Vlaardingen tot openbaarmaking van startnummer, afstand, startvak, starttijd, voornaam, voorvoegsel, achternaam en leeftijd op de pagina https://mudrunvlaardingen.nl/deelnemers.

Artikel 6; Beeldmateriaal

 1. Adventure Vlaardingen houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer is gemaakt tijdens de Mudrun, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 7; Leeftijd deelnemers

 1. Deelnemers zijn 18 jaar of ouder.
 2. Kinderen tussen 7 en 17 jaar mogen deelnemen aan het evenement mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
 3. Een kind kan deelnemen aan de afstand van 5 kilometer, te starten in startvak 3.
 4. Elk kind wordt door tenminste 1 volwassen deelnemer begeleid, gedurende het gehele evenement.
 5. De begeleider is zelf actief deelnemer aan het evenement. De begeleider zet het belang van de veiligheid van het kind te allen tijde op de eerste plaats.
 6. Het deelnamebewijs voor het kind dient tegelijk te worden aangeschaft door de volwassene die het kind gedurende het gehele evenement begeleid.
 7. De persoon die een deelnamebewijs voor een kind koopt verklaart uitdrukkelijk dat de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van dat kind toestemming geven tot deelname aan het evenement en dat zij de aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade of letsel die het kind mocht lijden ten gevolge van de deelname.
 8. Een deelnamebewijs voor een kind kan niet los worden verkocht
 9. Ouder/ voogd tekent bij de aanmeldtafel voor deelname en eigen risico van het kind.

Geef een reactie